Mateřská škola „Čtyřlístek“, Jeronýmova 772, Kolín IV.

ZÁPIS 2021 (15. dubna 2021)

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 2.5 -15.5. 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

V sekci "Pro rodiče" si pročtěte informace k zápisu a stáhněte si "Žádost" a "Evidenční list"       

Pozor vždy jsou to dvě strany!!!

 

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OMEZENÉM PROVOZU KE DNI 12.4.2021 (7. dubna 2021)

Od pondělí 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání. Jedná se o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti narozené před 31.8.2015) a děti zaměstnanců IZS, v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Všem rodičům budou zaslány důležité informace na osobní e-maily.

POPLATKY (21. března 2021)

Poplatky- školné a stravné - na měsíc březen 2021 budou převedeny na měsíc duben 2021.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (26. srpna 2020)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing.Zuzana Součková

Tel: 602 316 292

E-mail: zuzana.souckova@equica.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl stanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů( GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem( Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností( subjektem údajů).

VŠECHNY AKTUALITY

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání. Jedná se o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti narozené před 31. 8. 2015) a děti zaměstnanců IZS, v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Vybrané profese IZS: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky

 • Příchod dětí do MŠ do 8.00 hod.
 • Děti podstoupí u jednotlivých pavilonů nebo v šatně, dle počasí, v přítomnosti zákonného zástupce neinvazivní preventivní samovyšetření antigenním testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, který poskytne škola. Preventivní antigenní testování se bude provádět 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Je nutné dodržení rozestupů 1,5 m. V případě negativního výsledku bude dítěti umožněn vstup do školy. V případě pozitivního testu si rodiče odvedou dítě domů.
 • Žádáme rodiče, aby plánovali časovou rezervu na testování.
 • Doporučujeme rodičům, aby s dětmi provedli nácvik samovyšetření v domácím prostředí – špejle, vata. Zasunout hlavičku z vaty do nosní dírky a 5x otočit a stejným způsobem v druhé nosní dírce. Předejdete strachu dětí.
 • Do MŠ může být přijato dítě zdravé, bez příznaku jakékoliv nemoci!!! (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest svalů, střevní problémy, bolest kloubů, rýma, bolest hlavy)
 • Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 • Osoba, která doprovází dítě, se pohybuje vždy v respirátoru.
 • U vstupu do MŠ si musí všichni dezinfikovat ruce.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Při projevu nemoci bude dítě umístěno mimo kolektiv a okamžitě předáno do domácí péče.
 • Hygienické podmínky MŠ se řídí Manuálem MŠMT

... pokračování

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělání.

 • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1 , ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory.
 • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy . Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
 • Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák či student není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi, žáky či studenty.
 • Testovací sady budou dodány do škol podle počtu dětí, žáků a studentů a dalších osob s povinností testování.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

třídy

B1

nakreslila Terezka N.

B1 – Koťata

Třída je zaměřena na rozvoj pohybových dovedností, především cvičení na balančních míčích.

třídní učitelky

Bc. Monika Šafránková a Věra Tenorová

V naší třídě kočičí,
jen tak někdo nebrečí.
Do školy se těšíme,
na míčích si cvičíme.
Učíme se básničku,
také pěknou písničku.
Mňau, mňau, mňau.

Aktuality

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (22. března 2021)

Od 1.3.2021, kdy je MŠ uzavřená z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, probíhá u "Předškoláků" vzdělávání formou distanční výuky. Rodičům těchto dětí jsou odesílány informace a úkoly na jejich osobní e-maily. Děti se musí této výuky účastnit a rodiče podávají zpětnou vazbu p.učitelkám. Rodiče, kteří mají  technické problémy s výukou, jsou kontaktováni a je s nimi dohodnut jiný způsob předávání. Děkujeme za spolupráci!

POPLATKY (21. března 2021)

Poplatky- školné a stravné - na měsíc březen 2021 budou převedeny na měsíc duben 2021.

OTEVŘENÍ TŘÍDY (11. listopadu 2020)

Třída Koťátka se po karanténě otevře 12.11.2020. Nahlašte docházku dětí.

Dnešní jídelníček

 • sázavský chléb, pomazánka zeleninová, mléko, banán, alg.1.1,3,7
 • polévka: vývar s těstovinou, alg.1.1,9
 • fazolový guláš, banketka, paprika, čaj s citrónem, alg.1.1
 • vločkový rohlík s máslem, čaj s citrónem, alg.1.1,7

Fotogalerie

A1 Sluníčka A2 Ptáčata B1 Koťata B2 Slůňata C1 Medvíďata C2 Štěňátka D1 Veverky D2 Broučci
web Tomáš ADÁMEK; 2009–2021